תנאי שימוש

תנאי שימוש

liberty-chatbot בע"מ ("Liberty Chatbot", או , "אותנו", "שלנו", "אנחנו") מספקת שירותי בניית צ'טבוטים ושירותים נלווים, (כל האמור לעיל, ה"שירותים") דרך אתר האינטרנט הממוקם ב- www.liberty-chatbot.space (ה"אתר"). תנאי שימוש אלו ("תנאים") מסדירים את הגישה שלך והשימוש בשירותים ובאתר. הכוונה ב"אתה" או "שלך" היא למשתמש של השירותים או של האתר.

אנא קרא תנאים אלו בקפידה. תנאים אלו מסדירים את הגישה שלך והשימוש של השירותים והאתר. עם השימוש באחד מהשירותים או כניסה לאתר, אתה מביע הסכמתך לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות של האתר, גירסא נוכחית של מדיניות הפרטיות ניתן למצוא כאן. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדית. שינויים עשויים להיות מעת לעת גם בתנאי שימוש אלו. שימושך המתמשך באתר יחשב כהסכמה לתנאים שעברו שינוי או עדכון. אם אינך מסכים לכל התנאים הללו, אנא אל תשתמש באתר או בשירותים.

1. שימוש באתר והשירותים בהתאם לתנאים אלו המפורטים להלן, אתה יכול להכנס ולהשתמש באתר ובשירותים לשימושך האישי או הפנימי בלבד. אתה מאשר בזאת ש- liberty-chatbot יכולה על דעת עצמה ובכל זמן נתון, להפסיק הספקת חלקים כלשהם של האתר ו/או השירותים או לשנות או למחוק תוכן כלשהו המסופק על ידי האתר או השירותים, בכל זמן נתון וללא התראה. באמצעות השימוש בשירותים אתה מצהיר ומתחייב ש: (א) כל פרטי ההרשמה שאתה מציין הם אמיתיים ומדויקים; (ב) לתחזק ולשמור את אמיתותם ודיוקם של פרטים אלו; (ג) הינך לפחות בן/בת 18 שנים או גבוה יותר בהתאם לגיל הבגרות בתחום השיפוט שלך; (ד) השימוש שלך באתר או בשירותים אינו מפר או מקדם הפרה של חוק מקובל כלשהו או כל התחייבות חוקית או חוזית שחלה עליך כלפי צד שלישי.

2. שימוש בכרטיס אשראי בהתאם לתנאים אלו המפורטים להלן ובהתאם לשאר התנאים המנויים במסמך זה, אתה רשאי להפקיד שקלים חדשים לחשבון שלך באמצעות כרטיס אשראי ("הפעולה"). הפעולה אפשרית רק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים : שיוך של כרטיס האשראי על שמך לחשבון בנק ישראלי על שמך; זיהוייך באמצעות פרטיך המזהים, זיהוי של אמצעי כרטיס האשראי באמצעות מספרו המלא, תוקפו ושלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס (CVV) ; ביצעת העברה בנקאית (הפקדה/משיכה) אחת לפחות אל/מ חשבונך טרם ביצוע הפעולה.

הינך מצהיר בזאת כי אתה הבעלים כדין של כרטיס האשראי באמצעותו אתה מבצע הפקדות לחשבונך. בביצוע העסקה, הינך נותן את הסכמתך לחברות כרטיסי האשראי לחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום העסקה. מובהר בזאת, כי הפעולה מותנית באישור העסקה על ידי חברת האשראי דרכה התחייבת לבצע את ההפקדה.

הינך מודע לכך שלאחר אישור ביצוע הפעולה לא תוכל לבטל את הפעולה. אנא בדוק היטב בטרם ביצוע הפעולה, כי פרטי אמצעי התשלום שלך ופרטי הפעולה בכללותה הינם מדויקים ומלאים.

הינך נדרש לוודא, בטרם ביצוע הפעולה, כי מסגרת האשראי בכרטיסך מתאימה לצורך ביצוע הפעולה ו/או כי מצויים בכרטיסך ו/או בחשבונך הסכומים הדרושים לשם ביצועה.

ידוע לך כי במידה ולא יהיה בחשבונך סכומים מספקים או מסגרת אשראי מתאימה בכרטיסך לצורך ביצוע הפעולה, לא תבוצע הפעולה ואם כבר בוצעה, תהא Liberty Chatbot ו/או חברת האשראי רשאיות לבטל את הפעולות שביצעת בחשבונך שמקורן בפעולה, והינך מתחייב לפצות ולשפות את Liberty Chatbot ו/או צדדים שלישיים, לרבות חברת האשראי, בגין כל נזק שייגרם לה ו/או לצדדים שלישיים.

Liberty Chatbot שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקאות להעברת כספים ותשלומים וכל פעולה אחרת שביצעת בחשבונך, וכן לקזז מיתרה בחשבונך, לרבות שקלים חדשים ו/או ביטקוין, אם לא ניתן לגבות את הכספים ממקור אמצעי התשלום שלך, או אם הם לא נגבו או אושרו כך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, Liberty Chatbot תהא רשאית להחזיק את הכספים אצלה ולא לאפשר בהם שימוש באתר ו/או בשירותים בגין עסקאות חשודות ו/או שקיים חשש סביר שהן מהוות שימוש לרעה בשירותים ו/או שקיים חשש סביר להפרת חוקי וכללי איסור הלבנת הון ו/או דיני המס, או בגין עסקאות המבוצעות בהיקפים גדולים ו/או בהיקפים אשר אינם אופייניים לך, זאת במטרה להבטיח את אמינות הכספים הללו.

מוצהר ומובהר בזאת כי חברות כרטיסי האשראי או מי מטעמן או כל גורם המבצע סליקה של הפעולה, אינם צד לשירותים ולא יהיו לך טענות כלשהן כלפיהם בכל הקשור לשימוש באתר ו/או בשירותים. Liberty Chatbot לא תאגור מידע על פרטי כרטיסי האשראי שלך. הסכום המינימאלי לביצוע הפעולה הינו 50 ₪. Liberty Chatbot תהא רשאית לשנות מגבלה זו וכן להוסיף מגבלות נוספות, לרבות סכום מקסימאלי לביצוע הפעולה, בכל עת ועל פי החלטתה הבלעדית.

3. חשבון לצורך גישה לשירותים, עליך להשלים את תהליך ההרשמה וליצור חשבון. Liberty Chatbot שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאישור פתיחת חשבון מכל סיבה שהיא או להגביל את מספר החשבונות שמשתמש אחד יוכל ליצור, הכל לפי שיקול דעתה האישי והבלעדי של Liberty Chatbot . Liberty Chatbot יכולה בנוסף להציע הרשמה ניסיונית לשירותים.

נכון ליום זה Liberty Chatbot מציעה את אפשרות פתיחת החשבון הבא (ה"חשבון"): בכדי ליצור חשבון עליך לספק מידע מסוים כפי שתתבקש על ידי Liberty Chatbot, הכולל שם משתמש וסיסמא לבחירתך, כתובת דואר אלקטרוני תקפה שלך.

עליך לספק מידע מדויק ואמיתי, ועליך לשמור על מידע זה עדכני. חל איסור על פתיחת חשבון תחת זהות בדויה או מידע שגוי, או בשמו של מישהו אחר חוץ ממך. Liberty Chatbot לא תהיה אחראית על תקשורת שלא צלחה או שלא התקבלה על ידך בגלל שמידע ההרשמה שמסרת אינו עדכני.

עליך לא לחשוף את פרטי החשבון שלך או מידע אבטחה לגורם צד שלישי. על ידי חשיפת סיסמתך לגורם צד שלישי אתה מסכן את אבטחת חשבונך. הינך אחראי על שמירת ואבטחת סיסמתך וכל מידע אחר אשר נתת בעת הרשמתך, ועליך ליידע את Liberty Chatbot באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבונך או בסיסמתך. הינך אחראי באופן מלא ובלעדי על אבטחת מערכת המחשב שלך ועל כל השימוש והפעילות בחשבונך, אף אם השימוש והפעילות לא יבוצעו על ידך. Liberty Chatbot לא תישא באחריות בגין נזק כלשהו או הפסדים אשר יגרמו משימוש לא מורשה בחשבונך או בסיסמתך, והינך מסכים לפצות ולשפות את Liberty Chatbot בגין כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או בלתי חוקי של חשבונך, לרבות בגין כל דבר דואר אשר ישלח, וחיובים כלשהם ומיסים אשר יגרמו בעקבות זאת, אלא אם יידעת אותנו דרך דואר אלקטרוני ל - info@Liberty Chatbot.co.il שחשבונך נפרץ, ששינית את פרטי הכניסה שלך לאתר, ביקשת לחסום את הגישה לחשבון, והיה לנו זמן סביר לבחון ולהגיב בהתאם להודעה זו. הדבר כולל שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם על ידי מישהו שקיבל ממך אישור להשתמש בחשבונך. איננו אוכפים ואיננו יכולים להבטיח שנדע מראש או נמנע שימוש בלתי הולם כלשהו בשירותים או באתר.

מסירת מידע לצורך שימוש באתר או בשירותים תלויה ברצונך ובהסכמתך ולא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע כאמור. הנך מצהיר כי בפתיחת החשבון ובעת שימוש בו אתה מוסר מידע מרצונך האישי ובהסכמתך החופשית והמלאה. ככל שאינך מעוניין למסור מידע כאמור אל תשתמש באתר או בשירותים. מידע כאמור נחוץ לטובת אימות זהותך, דיוור וקשר ישיר עמך, טיוב נתונים, מתן השירותים, וכן לשם ציות להוראות הדין השונות. מידע כאמור יישמר במאגר המידע של Liberty Chatbot בלבד ויימסר אך ורק על פי דרישה חוקית מצד רשות שלטונית, ובהתאם להוראות כל דין.

4. סגירת חשבון הינך מסכים ש - Liberty Chatbot יכולה, מכל סיבה שהיא, על דעתה הבלעדית וללא מתן הודעה מוקדמת, לסגור את חשבונך. העילות לסגירת החשבון עשויות לכלול (אך לא מוגבלות אליהן) (א) הפרת הכתוב או רוח הדברים של תנאים אלו, (ב) הונאה, הטרדה או התנהגות פוגענית, או (ג) התנהגות אשר מזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, או לאינטרסים העיסקיים של Liberty Chatbot. במקרה של סגירת חשבונך, Liberty Chatbot תספק לך גישה לכספך אשר נותר בחשבונך, נכון ליום הסגירה, אלא אם כן Liberty Chatbot תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסביר, כי כספך הנותר בחשבונך נחוץ כדי לפצותה בגין הנזק אשר נגרם כתוצאה מהפרת תנאים אלו על ידך, או בהתאם להתייעצות משפטית אשר תקבע כי השבת הכסף לא עולה בקנה אחד עם דרישות החוק או הרגולציה. Liberty Chatbot, בהמשך לבקשתך, תסגור את חשבונך. יתר על כן, Liberty Chatbot שומרת לעצמה את הזכות לסגור כל חשבון אשר לא היה פעיל למעלה מ - 40 יום.

אם Liberty Chatbot תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי התבצעה הפרה של תנאים אלו או כל פעילות בלתי הולמת או בלתי חוקית, אנו עשויים לנקוט בכל פעולה מתקנת אחרת שתיראה לנו כמתאימה. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל פעילות החשודה בהפרת תנאים אלו או כל פעילות בלתי חוקית או בלתי הולמת אחרת, תוך שימוש באתר או השירותים. אנו נשתף פעולה באופן מלא עם כל גורמי אכיפת החוק או צווי בית משפט המבקשים או המורים לנו לחשוף זהות של משתמש אשר הפר תנאים אלו או שהיה מעורב בפעילות בלתי חוקית בשימושו באתר, כולל חשיפת כל מידע אשר ברשותנו לרשויות אכיפה אלו. באפשרותך לבקש, בכל זמן שתבחר ומכל סיבה שהיא, לסגור את חשבונך ב - Liberty Chatbot על ידי שליחת דואר אלקטרוני ל - Info@Liberty Chatbot.co.il. כל השהייה, סגירה או ביטול החשבון לא ישנו את התחייבויותך כלפי Liberty Chatbot, בהתאם לתנאים אלו (כולל, אך לא מוגבל להתחייבויות התשלום שלך, או הוראות תנאים אלו לגבי קניין רוחני, שיפוי והגבלות על התחייבויותיה של Liberty Chatbot).

5. תנאי תשלום בתמורה לשימוש באתר או השירותים, אתה תבצע תשלום ל - Liberty Chatbot, כפי שמפורט תחת עמלות Liberty Chatbot.

Liberty Chatbot יכולה לעדכן תנאי תשלום אלו בכל זמן שהוא, ושינוי זה יכנס לתוקף באופן מיידי. אתה תיודע בקשר לכל שינוי כאמור באמצעות הודעה בכתב, אשר תשלח אליך ישירות באמצעות דואר אלקטרוני או על ידי הודעה בחשבון שלך, או על ידי הודעה בדף הראשי של האתר. אתה מתחייב להלן לבצע את התשלומים ללא סייגים, במלוא הסכום וללא כל ניכויים ו/או עיכובים.

6. העברות האתר יכול לאפשר לך לבצע העברות או תשלומים. הינך האחראי הבלעדי לכל המידע אשר מסרת לצורך ביצוע העברות אלו. Liberty Chatbot לא תישא באחריות כלשהי בגין מידע לא נכון או לא מדויק הנמסר על ידך.

7. מיסים זוהי אחריותך הבלעדית לקבוע אילו מיסים, אם בכלל, חלים בגין פעולותיך, וזוהי אחריותך הבלעדית לאסוף, לדווח ולשלם את המיסים הנכונים לרשויות המס המתאימות. Liberty Chatbot אינה אחראית לקבוע אם חלים מיסים בגין פעולותיך, או לאיסוף, ניכוי, דיווח או תשלום של מיסים כלשהם הנובעים מפעולה כלשהי. אנו ממליצים לך בזאת, להתייעץ עם רואה חשבון או עורך דין בנושאים אלו. אתה מצהיר ומאשר כי Liberty Chatbot תהא רשאית לנכות מן היתרה בחשבונך מסים ו/או היטלים, לרבות ניכוי מס במקור, המתחייבים על-פי דין, ככל שיחולו, ולא יהיו לך כל טענות בעניין ניכויים כאמור כנגד Liberty Chatbot. ככל ש- Liberty Chatbot או מי מעובדיה או מי מטעמה ידרשו על ידי רשויות המס בישראל ו/או מחוץ לישראל, לשלם מיסים כלשהם ו/או לשאת בנטל כלכלי בגינם, בגין פעולות שביצעת ואשר לא נוכו במקור מחשבונך על ידי Liberty Chatbot מסיבה כלשהי, אתה מסכים בזאת לפצות ולשפות את Liberty Chatbot במלוא התשלום ש- Liberty Chatbot תידרש לשלם ו/או הנטל הכלכלי שהיא תאלץ לשאת בו כאמור תוך 14 ימי עסקים, לרבות בגין הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות שיוטלו על Liberty Chatbot או מי מטעמה, ככל שיוטלו. הינך מסכים בזאת לקבל חשבוניות ומסמכים דיגיטליים, ישירות לחשבונך, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעה בחשבונך.

8. קניין רוחני Liberty Chatbot והזכיינים שלה הם בעלי האתר והשירותים, כולל כל זכויות הקניין הרוחני ברחבי העולם שבתוך האתר והתוכן שלו, סימנים מסחריים, סמלי השירותים וחלק מהסמלים הכלולים בהם בהתאם. חל עליך איסור להעתיק, להוסיף לפתח, לייצר מחדש, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד ממקור משני, לפרסם, לשדר, לשלוח את האתר או כל שימוש אחר באתר, שירותים או תוכן, כולל מחקרים או ניתוחים, אלא אם כן התקבל אישור בכתב ומפורש על כך מ - Liberty Chatbot. חל עליך איסור להסיר, לשנות או להסתיר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סמלי השירותים או זכויות קניין אחרות המוטמעות באתר או בתוכן. הסמלים והסימנים המסחריים הם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים של בעליהם בהתאם. שום דבר בתנאים אלו מעניק לך זכות כל שהיא להשתמש בסמל מסחרי כלשהו, סמל שירות, לוגו, או שם מסחרי של Liberty Chatbot או צד שלישי כלשהו.

9. כללי שימוש אינך רשאי לבצע או לסייע לגורמים אחרים בביצוע הפעולות הבאות: (א) העתקה, שינוי או יצירת עבודות נגזרות של השירותים, האתר או התוכן, (ב) הנדסה הפוכה (reverse-engineer), פירוק לגורמים, או לנסות להפיק את קוד המקור של התוכנה המספקת את השירותים או האתר (ג) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחת כניסה או שימוש של האתר או השירותים, או (ד) לתכנן או לבצע או לסייע בתכנון הונאות, ניצול, תוכנות אוטומציה, רובוטים, פריצות, שדרוגים או כל תוכנת צד שלישי בלתי מורשית אחרת אשר מתערבת או משנה את השירותים.

אתה מסכים בזאת שאתה לא: (א) תשדל אדם אחר למסור לך את סיסמתו או מידע פרטי אחר תחת טענות כוזבות; (ב) תתחזה למשתמש אחר או לחילופין תסלף את זהותך בכל צורה שהיא, בין אם בפני משתמש אחר, בפנינו או בכל דרך אחרת; (ג) תפגע בזכויותיהם החוקיות של אחרים, לרבות השמצה, ניצול לרעה, הטרדה או איום על משתמשים; (ד) תפגע בזכויות הקניין הרוחני, זכויות פרטיות, זכויות מוסריות של צד שלישי כלשהו או של Liberty Chatbot, (ה) תפר חוקים, כללים או תקנות או רגולציה כלשהי, (ו) תחבל, תשבית או תפריע למאפיינים ותכונות בקשר עם אבטחת האתר או השירותים או תכונות ומאפיינים אשר מונעים או מגבילים שימוש או העתקת תוכן כלשהי של האתר; או (ז) תנקוט בפעולה כלשהי אשר תפעיל עומס בלתי סביר או בלתי מידתי על תשתיות האתר; או תתערב באופן מזיק, תיירט, תפגע או תפקיע במערכת כלשהי, נתונים או מידע של האתר או השירותים. הפרה של איסורים אלה תהווה עילה לסגירה מיידית של החשבון שלך, ולנקיטה בפעולות משפטיות מצד Liberty Chatbot לפי כל דין.

10. צ'אטבוט הינך רשאי לעשות שימוש במערכת הצ'אטבוט. הינך מתחייב כדלקמן: לא להשתמש בלשון פוגענית מכל צורה שהיא, בין במפורש ובין במרומז; לא להעליב משתמשים אחרים או את Liberty Chatbot או מי מעובדיה או מי מטעמה; לא לכתוב מסרים המעודדים אלימות מכל צורה שהיא ו/או אשר פוגעים ברגשות דת, גזע, לאום ו/או מין; לא לפרסם מידע כוזב; לא להטעות במתכוון או את משתמשי הצ'אט בשום צורה.

Liberty Chatbot רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים בצ'אטבוט, על פי שיקול דעתה הבלעדי. Liberty Chatbot לא תהיה חייבת לעדכנך טרם הסרת או מחיקת תוכן כלשהו ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים. מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעת Liberty Chatbot מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי משתמש או כל אדם אחר, ואשר מהווה הפרה של כל דין, או פוגע באופן כלשהו במשתמש אחר או בצד שלישי או מפר הוראה על פי מסמך זה, Liberty Chatbot תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בשימושך בצ'אט הינך מודע לכך שהתוכן שתפרסם יופיע באופן גלוי באתר ותחת השם של חשבונך במדיה החברתית. Liberty Chatbot שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשמור מידע זה. Liberty Chatbot אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמשים בצ'אט.

אחריות כלפי צד שלישי משתמש יישא באחריות כלפי צד שלישי אשר נפגע מהתכנים שהצ'אטבוט הציג בפניו. בשום מצב לא יבוא המשתמש כלפי חברת liberty-chatbot בטענות וידוע לו בזאת כי באחריותו הבילעדית לבחון את התכנים המוצגים בצ'טבוט שלו.

11. הבהרות ומצגים Liberty Chatbot נוקטת במאמצים סבירים בכדי להבטיח שהטכנולוגיה שלה תשמור על המידע שלך בצורה בטוחה ומאובטחת. אף על פי כן, לא קיימת שיטה או מנגנון אחסון אלקטרוני אשר בטוחים במאה אחוזים. כפועל יוצא, בעוד אנו נוקטים באמצעים מסחריים מקובלים לשם אבטחת המידע האישי שלך, אין אנו יכולים להבטיח ביטחון מוחלט של אבטחתו. מלבד זאת, וכפי שנקבע בתנאי שימוש אלה, השימוש שלך באתר ובשירותים הינו באחריותך ותחת שיקול דעתך בלבד. האתר והשירותים מסופקים על בסיס זמינותם (AS AVAILABLE) וכפי שהם (AS IS) בזמן נתון, ללא התחייבויות או אחריות כלשהן. Liberty Chatbot אינה חייבת ומתנערת במפורש מכל התחייבות משתמעת או סטטוטורית בכל צורה שהיא בהקשר לאתר או לשירותים, אשר עשויה לכלול (אך לא מוגבלת אליהן) אחריות בדבר קניין, סחירות, התאמה למטרה מסויימת, אי הפרה של זכויות קניין, מהלכי עסקאות או מהלכי ביצועים. Liberty Chatbot אינה מייעצת בשום צורה שהיא לגבי סיכון או כדאיות או התאמה של עסקה, אסטרטגיית עסקה או השקעה. Liberty Chatbot אינה אחראית בקשר להחלטות השימוש שקיבלת, ואתה מצהיר כי רק אתה אחראי ובאופן בלעדי על הערכת שימושך או פעולות המסחר ועל האסטרטגיות שנקטת. אתה מצהיר כי אתה מבין שהשירותים כוללים הספקת שירותי אחסנה מאובטחת למידע. אתה לא תראה ב- Liberty Chatbot או מישהו מעובדיה או שותפיה או צדדים קשורים אליה או מי מטעמה, כאחראים בגין פעולות שבצעת. כל עצה או מידע, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, אשר קיבלת מ - Liberty Chatbot, לא יחשבו כנטילת אחריות כלשהי, אלא אם כן הדבר צויין במפורש בתנאים אלו. באם בחרת להסתמך על מידע כאמור, אתה עושה זאת אתה נוטל בסיכוון והדבר הינו על אחריותך הבלעדית בלבד. חלק מהמדינות ותחומי השיפוט אינם מתירים החרגה של סוגי אחריות מסויימים. בהתאם לכך, חלק מין ההחרגות לעיל אינן חלות עליך.

12. הגבלת אחריות Liberty Chatbot אינה מתחייבת או אחראית לערכו של הצאטבוט.

Liberty Chatbot אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של קו או רשת טלפונית, מערכות מיחשוב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשוב, תוכנה, כשל של דואר אלקטרוני בשל בעיות טכניות או עומסים בתנועה ברשת האינטרנט או באתר או השירותים או שילוב של שניהם ביחד, כולל כל פציעה או נזק למשתמשים או לכל אדם אחר הקשור לאדם אשר המחשב שייך אליו, או הנגרמים בשל הורדה או השתתפות בתכנים הקשורים לאתר או השירותים. Liberty Chatbot לא תישא באחריות, ללא קשר לנסיבות, בגין התנהלותם והתנהגותם של צדדים שלישיים, לרבות משתמשים של האתר או השירותים, בין אם מקוונים או בין אם שאינם מקוונים, ולרבות מפעילים של אתרים חיצוניים.

Liberty Chatbot ו/או נושאי משרה בה, ו/או מנהליה, ו/או עובדיה, ו/או סוכניה לא יהיו אחראים כלפיך, ללא קשר לנסיבות, בשל נזק בלתי ישיר, נזק מקרי, נזק יחודי, נזקי עונשין, או נזק תוצאתי, הנגרם בשל קשר ישיר או עקיף לשימושך באתר או בשירותים, בין אם הנזקים היו ניתנים לחיזוי ובין אם לאו, ובין אם Liberty Chatbot קיבלה מידע על האפשרות לקרות נזקים אלו או לאו. גבול האחריות הנ"ל יחול במידה הרחבה ביותר המותרת לפי חוק בתחום השיפוט הרלוונטי. 13. אתרים מקושרים האתר או השירותים עשוים להכיל קישורים או פירסומים לאתרים, שירותים או משאבים של צדדים שלישיים. אתרים אלו עשוים להכיל קישורים לשירותים או לאתר. אנו מפצירים במשתמשינו לנהוג במשנה זהירות בשימושם באתרי צד שלישי. אין לנו שליטה באתרים אלה, בשירותיהם או משאביהם , והשימוש בהם הוא על אחריותך בלבד. בנוסף, איננו נוטלים אחריות בגין תשלום אשר בוצע על ידי או הועבר באמצעות אתרי צד שלישי אלו. בכך אתה מצהיר ומסכים לכך שאין אנו אחראים לזמינותם של אתרים או משאבים אלו, אשר עשויים לאסוף מידע או לגרום לך למסור מידע אישי, ואיננו נושאים באחריות או חבות כלשהי בגין פרסומות, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים באתרים אלו. צדדים שלישיים מספקים תנאי שימוש, הוראות ומדיניות פרטיות משלהם, ולכן כל טענה בקשר עם השירותים המסופקים או התכנים המוצגים על ידם, תופנה כלפי צד שלישי זה בלבד.

14. שיפוי אתה מסכים בזאת לפצות ולשפות את Liberty Chatbot, לרבות עובדיה, מנהליה, נושאי משרה בה, קבלני משנה וסוכניה, כנגד תביעות או נזקים או עלויות או הוצאות (ולרבות שכר טרחת עורכי דין סביר) אשר נגרמו במישרין או בעקיפין בשל: (א) הפרתך את תנאים אלו, או של כל גורם אחר אשר משתמש במחשבך או סיסמתך; (ב) הפרתך של חוקים או תקנות; (ג) פגיעה שלך בזכויות צד שלישי כלשהו; (ד) בגין כל נושא אחר אשר אתה אחראי כלפיו תחת תנאים אלו או תחת הדין. אתה מסכים בזאת ששימושך באתר (לרבות, אך ללא הגבלה, שימוש במתן שירותים הקשורים לאתר) יהא בהתאם לכל החוקים והדינים המקובלים, תקנות, רגולציה והנחיות.

15. תאימות וציות בזאת אתה מסכים כי Liberty Chatbot תהא רשאית לנקוט בכל פעולה מצידה לשם בירור הנדרש לצורך אימות זהותך.

16. שונות תנאים אלו יהיו כפופים באופן בלעדי לחוקים של מדינת ישראל, וללא קשר לאמנת האומות המאוחדות הבינלאומית בדבר מכירת מוצרים. בנוסף, פעילותך עשויה להיות כפופה לחוקים מקומיים, מדינתיים ולאומיים אחרים. כל מחלוקת שתתעורר במסגרת תנאים אלו או במסגרת מתן השירותים, תוסדר על בסיס פרטני בפני בורר יחיד מטעם לשכת המסחר הבינלאומית, ובהתאם לכללי הבוררות שלה. הבוררות תתקיים בתל-אביב, ישראל ושפת הבוררות תהיה אנגלית. אינך רשאי להגיש או לארגן תביעה יצוגית כלשהי כנגד Liberty Chatbot, ובשימושך באתר או השירותים אתה מסכים לוותר על זכויותיך להגיש או לארגן תביעה יצוגית כאמור.

כל עילה לתביעה כנגד Liberty Chatbot חייבת להיות מוגשת תוך שנה אחת (1) מהמועד בו התרחשה עילה זו. במידה והוראה כלשהי בתנאים אלו תיחשב כבלתי ניתנת לאכיפה, היא תוחלף בהוראה הניתנת לאכיפה, אשר משיגה את התוצאה הקרובה ביותר להוראה המקורית, ושאר התנאים בתנאי שימוש אלו ישארו בתוקפם המלא. שום דבר בתנאים אלו אינו מייצר בינך לבין Liberty Chatbot שותפות, עסק, העסקה, ייצוג כסוכן או נציג או מיזם משותף כלשהו, או מאפשר לך לפעול בשמה של Liberty Chatbot. תנאים אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין Liberty Chatbot בהקשר לנושאים אשר נדונו לעיל, למעט אם נאמר במפורש אחרת במסגרת תנאים אלו.

כל ההודעות אשר אנו עשויים להיות מחוייבים להעביר לך, בין אם במסגרת החוק או בהתאם לתנאים אלו, עשויה להגיע אליך בעזרת Liberty Chatbot, לכל אחד מפרטי הקשר אשר סיפקת בפרטי החשבון שלך, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני. הינך מסכים בזאת באופן מפורש לקבל תקשורות והודעות כאמור בדרך זו.

אנו עשויים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, להקצות או להעביר או להסב חלק מזכויותינו תחת תנאים אלו, או חלקן, לכל גורם אחר שהוא. אינך רשאי להקצות או להעביר או להסב אף זכות כפי שמפורטת לעיל ללא הסכמתנו הכתובה מראש. שום דבר מן האמור בתנאים אלו לא יתפרש כהגבלה של הפעולות או האמצעים העומדים לרשות Liberty Chatbot בהקשר לפעילות או התנהגות אסורה. אי אכיפה של תנאי כלשהו מתנאים אלו אינה מהווה הסכמה או ויתור, ו- Liberty Chatbot שומרת לעצמה את הזכות לאכוף תנאי כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי. שום ויתור בגין הפרה או אי קיום של הוראה כלשהי מן האמור לעיל, לא יחשב כויתור בגין הפרה או אי קיום קודמים, או הבאים אחריהם. האמור לעיל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד ולכל גוף ו/או ישות משפטית ומחייבם בהתאם.

עודכן לאחרונה: 14.10.2018